• NÉV: Magyar Növényvédelmi Szövetség (Szövetség)
 • SZÉKHELY: 1043 Budapest, Csányi László u. 34. I. em.
 • NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 01-02-0011126
 • KÉPVISELI: Görög Róbert, ügyvezető igazgató
 • a továbbiakban: Szövetség / Adatkezelő

Jelen Adatvédelmi és adatkezelési Szabályzat /továbbiakban: Szabályzat/ a Szövetség adatkezelési tevékenységének belső szabályait tartalmazza a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (a továbbiakban: Rendelet vagy GDPR) való megfelelés céljából.

A Szabályzatot a Szövetség közgyűlése a 4/2021. (2021. 05. 26). számú határozattal fogadta el, 2021. június 7. napján lép hatályba és a korábbi adatvédelmi szabályzatot hatályon kivül helyezi.

 

I. FEJEZET – ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Bevezetés

A Szövetség kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét – a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden körülmények között megfeleljen a Rendeletnek, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.

2. A Szabályzat célja

A Szabályzat célja azon belső szabályok megállapítása és intézkedések megalapozása, amelyek biztosítják, hogy a Szövetség adatkezelő tevékenysége megfeleljen a Rendelet és az Infotv. rendelkezéseinek. A Szabályzat célja továbbá annak igazolása, hogy a Szövetség megfelel a Rendelet előírásainak és tiszteletben tartja a Rendelet 5. cikke szerinti, a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveket.

3. A szabályozott szervezet adatai

név: Magyar Növényvédelmi Szövetség
székhely: 1043 Budapest, Csányi László u. 34. I. em.
nyilvántartási száma: 01-02-0011126
honlap: https://hucpa.hu/
facebook oldal: https://www.facebook.com/Novenyvedelmi.Szovetseg
youtube oldal: https://www.youtube.com/channel/UCl_Gf_MleXNxKTYtJ5RNnBQ
instagram oldal: https://www.instagram.com/novenyvedelmi_szovetseg/
képviseli: Görög Róbert, ügyvezető igazgató

4. Adatvédelmi felelősök és elérhetőségeik

név: Görög Róbert
vezetékes telefonszám: +36 1460 9441
mobil telefonszám: +36 20 4162992
e-mail cím: nsz.egyesulet@hucpa.hu

5. A Szabályzat hatálya

5.1 A Szabályzat hatálya kiterjed a Szövetség, mint adatkezelő szervezet munkavállalóira, a Szövetség által a foglalkoztatással összefüggésben kezelt adatokra (HR-, személyügyi adatok) és az ezen adatokkal bámely adatkezelési műveletet végző munkatársakra.

5.2 Minden olyan munkavállaló, aki munkakörénél fogva a foglalkoztatással összefüggésben személyes adatot kezel, köteles a jelen Szabályzat rendelkezéseit betartani és a Szabályzat változásait nyomon követni. A Szövetség ügyvezetése folyamatosan ellenőrzi jelen Szabályzat betartását, az adatkezelési folyamatokat évente legalább egyszer felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja a jelen Szabályzat rendelkezéseit.

6. Fogalom meghatározások

Jelen Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalom meghatározásokat a Rendelet 4. cikke, valamint az Infotv. 3. §-a tartalmazza. Főbb fogalmak:

érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

különleges adat: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adat, a genetikai adat és a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adat, az egészségügyi adat,és a temészetes személy szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adat.

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési  műveletek összessége.

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,  aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – amely az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel.

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

II. FEJEZET – AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

7. Az adatkezelés alapelvei

A Szövetség adatkezelői tevékenységét a jelen Szabályzatban foglalt okokból végzi. A Szövetség mindenkori vezető tisztségviselői együttműködésben határozzák meg a Szövetség dolgozóinak adatkezeléssel kapcsolatos feladatait, tevékenységük célja, hogy törvényes és tisztességes módon, az adatkezelés minden szakaszában biztosítsák az adatok pontosságát, gondoskodjanak az érintett személyes adatainak védelméről jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, törlés vagy megsemmisülés esetén. A kezelt adatok körét az 1. számú melléklet szerinti adatvagyonleltár tartalmazza.

A Szövetség az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság).

A Szövetség a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz kötöttség).

A Szövetség az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan, és a szükségesre korlátozva végzi (adattakarékosság).

A Szövetség pontosan és naprakészen kezeli az adatokat (pontosság).

A Szövetség az adatok tárolását olyan formában végzi, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé (korlátozott tárolhatóság).

A Szövetség megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).

A Szövetség felelős a 7.2-7.7. pontokban meghatározott elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez írásban, igazolható módon kell kérni.

Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Szövetség internetes honlapján található nyilatkozatok kitöltésével és elküldésével az adatkezeléshez hozzájárul, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.

A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik – pl. tagság, társult tagság, rendezvényen való részvétel – a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír.

A Szövetség nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

A Szövetség az Adatkezelési Tájékoztatóit a honlapján a dokumentumok menüpont alatt elérhetővé teszi az érintettek számára. E tájékoztató célja, hogy a Szövetség az érintetteket e nyilvánosan is elérhető formában az adatkezelés megkezdése előtt és annak folyamán is egyértelműen és részletesen tájékoztassa az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg a személyes adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. E tájékoztató elérhetőségéről az érintetteket tájékoztatni kell.

A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelés jogalapját törvény határozta meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ebben az esetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg a személyes adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

A Szövetség az adatkezelés során fizikai (zárható szerkény), eljárási – logikai (elektronikus adatok kezelése során felhasználónév és jelszó, jogosultsági rendszerek, tűzfal és vírusvédelmi rendszerek), valamint adminisztratív adatvédelmi rendszereket alkalmaz.

Az érintett kérelmekről nyilvántartást kell vezetni (jelen Szabályzat 2. számú melléklete) az alábbi tartalommal:

   • az érintett neve,
   • megkeresés időpontja,
   • megkeresés módja,
   • válasz időpontja,
   • megkeresés tárgya,
   • indokolás,
   • érvényesíteni kívánt jog,
   • intézkedések,
   • esetleges megjegyzés.

Az adattovábbítási műveletekről nyilvántartást kell vezetni (jelen Szabályzat 3. számú melléklete) az alábbi tartalommal:

   • adattovábbítás sorszáma,
   • adattovábbítás időpontja,
   • címzett megnevezése,
   • adattovábbítás jogalapja
   • továbbított személyes adatok köre,
   • esetleges megjegyzés.

A hatósági megkeresésekről nyilvántartást kell vezetni (jelen Szabályzat 4. számú melléklete) az alábbi tartalommal:

   • megkeresés sorszáma,
   • megkereső hatóság megnevezése,
   • megkeresés időpontja,
   • válasz időpontja,
   • megtett intézkedések,
   • esetleges megjegyzés.

A nyilvántartásokban szereplő adatokat 5 (öt) évig meg kell őrizni, a Szabályzat szerinti eltérő rendelkezés hiányában.

V. FEJEZET – A WEBOLDALON TÖRTÉNŐ LÁTOGATÁSSAL, HÍRLEVÉL KÜLDÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

Látogatói adatkezelés, statisztika készítése, sütik (cookie) alkalmazása

Adatkezelés célja ellenőrzés, visszaélések megakadályozása, a honlap használatára vonatkozó információk gyűjtése, látogatottsági és internet használati statisztikák, elemzések készítése
A kezelt személyes adatok köre látogatási időpont

felhasználó számítógépének IP címe

meglátogatott oldal IP címe

felhasználó operációs rendszerével kapcsolatos adatok

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]
Adatok forrása weboldal látogató
Adatokat megismerheti a Szövetség IT működésével foglalkozó adatfeldolgozói
Adattovábbítás, címzettek informatikai szolgáltató
Adatkezelési tájékoztatásért felelős A tájékoztatásért a Szövetség kijelölt adatvédelmi felelősei felelősek.
Adatkezelés időtartama  A látogatás időpontját követő 5 év
Adatok tárolásának helye adatfeldolgozó szerverén, a domain helyén, ügyviteli rendszerben, papíralapon az irattárban

 

A sütik (cookie-k)  rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó, amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat – kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek – csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.

A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

A honlapon a sütik alkalmazásáról a látogatót jelen Szabályzat 13. számú melléklete szerinti adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatni kell. E tájékoztató elérhetővé tételével a Szövetség biztosítja, hogy a látogató a honlap információs társadalommal összefüggő szolgáltatásainak igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a Szövetség mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés:

Adatkezelés célja Hírlevél küldése, tájékoztatás, kapcsolattartás
A kezelt személyes adatok köre természetes személy neve

e-mail cím

érdeklődési kör

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]
Adatok forrása hírlevélre feliratkozó személy
Adatokat megismerheti a Szövetség munkatársai

az IT működéssel foglalkozó adatfeldolgozó

Adattovábbítás, címzettek nem kerül sor adattovábbításra
Aadatkezelési tájékoztatásért felelős A tájékoztatásért a kijelölt adatvédelmi felelősők felelősek.
Adatkezelés időtartama A „Leiratkozás” kérelmet / törlési kérelmet követő legfejjebb 30 napon belül törlendőek az adatok
Adatok tárolásának helye adatfeldolgozó szerverén, a domain helyén, ügyviteli rendszerben, papíralapon az irattárban

A Hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes szermély az erre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével adhatja meg hozzájárulását a személyes adatai kezeléséhez. A feliratkozás során az adatkezelési tájékoztatót a Szövetség a honlapján elérhetővé teszi.

A hírlevélküldésről való leiratkozást az érintett írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor megteheti, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ebben az esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.

A Szövetség általi hírlevél szolgáltatásra jelentkezni lehetséges továbbá a Szövetség részére küldött elektronikus üzenet útján, továbbá a Szövetség központi ügyintézési helyén személyesen, az adatkezeléshez történő hozzájáruló nyilatkozat aláírásával. A hírlevélküldés céljából történő adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozat jelen Szabályzat 14. számú mellékletét képezi.

VII. FEJEZET – ADATBIZTONSÁG

Adatbiztonsági intézkedések

A Szövetség valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv. érvényre juttatásához szükségesek.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében a Szövetség, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó megfelelő műszaki megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A Szövetség az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

A Szövetség külön intézkedéseit külön szabályzat tartalmazza.

VIII. FEJEZET – ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELE

Az adatfeldolgozó fogalma, a Szövetség által igénybe vett adatfeldolgozók

Az adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel .

A Szövetség, amennyiben adatfeldolgozót vesz igénybe, úgy az Infotv. 25/D. §-ának megfelelően a jelen fejezet szerinti követelményeket követeli meg az általa igénybe vett adatfeldolgozóktól. Továbbá a Szövetség a 16. melléklet szerinti sablon szerint írásbeli adatfeldolgozási szerződést köt az adatfeldolgozóval.

A Szövetség, amennyiben valamely adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján adatfeldolgozói tevékenységet folytat, úgy a jelen fejezet szerinti követelményeknek megfelelően jár el.

A Szövetség az alábbi adatfeldolgozó tevékenységek tekintetében vesz igénybe további adatfeldolgozót:

TEÁOR szám Tevékenység
6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
6910 jogi tevékenység
5320 egyéb postai, futárpostai tevékenység
6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

Adatfeldolgozóval szemben támasztandó kötelezettségek

Az adatfeldolgozó garantálja – különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében – hogy a Rendelet követelményeinek teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtja, ideértve az adatkezelés biztonságát is.

Az adatfeldolgozó megfelelő hardver és szoftver eszközökkel rendelkezik, az adatkezelés jogszerűségének és az érintettek jogai védelmének biztosítására alkalmas műszaki és szervezési intézkedések végrehajtására kötelezettséget vállal.

Az adatfeldolgozó az állami szervekkel való elektronikus kapcsolattartás jogi és technikai feltételeivel kell, hogy rendelkezzen.

Az adatfeldolgozónak vállalnia kell, hogy a megbízó adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az adatfeldolgozó igénybevételére vonatkozó jogi rendelkezéseknek való megfelelés igazolásához szükséges.

Az adatfeldolgozó jogai és kötelezettségei:

Utasítási jog: Az adatfeldolgozó tevékenysége során kizárólag az adatkezelő írásbeli utasítása alapján jár el.

Titoktartás: Az adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett személyes adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak.

Adatbiztonság:  Az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Az adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket. Az adatfeldolgozó gondoskodik arról, hogy a tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelés céljával összefüggésben férjenek hozzá. Az adatfeldolgozó gondoskodik a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről. Az adatokat tároló eszközt megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezi el, gondoskodik annak fizikai védelméről is. Adatfeldolgozó a szerződésben meghatározott feladatok ellátása érdekében megfelelő ismerettel és gyakorlattal rendelkező személyeket köteles igénybe venni. Köteles továbbá gondoskodni az általa igénybe vett személyek felkészítéséről a betartandó adatvédelmi jogszabályi rendelkezések, a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek, valamint az adatfelvétel célja és módja tekintetében.

Adattörlési kötelezettség: Az adatkezelő választása szerint az adatfeldogozó az általa végzett adatkezelési műveletek befejezését követően – ha törvény másként nem rendelkezik – vagy haladéktalanul törli a tevékenysége során megismert személyes adatokat, vagy továbbítja azokat az adatkezelőnek és azt követően törli a meglévő másolatokat,

További adatfeldolgozó igénybevétele: Az adatfeldolgozó vállalja, hogy további adatfeldolgozót csak a Rendeletben és az Infotv-ben meghatározott feltételek teljesítése mellett vesz igénybe.  Az adatfeldolgozó a további adatfeldolgozó igénybe vételét megelőzően tájékoztatja az adatkezelőt a további adatfeldolgozó személyéről, valamint a további adatfeldolgozó által végzendő tervezett feladatokról.

A Szövetség, mint megbízó (adatkezelő) kötelezettségei és jogai

Az adatkezelő jogosult ellenőrizni az adatfeldolgozónál a szerződés szerinti tevékenység végrehajtását.

Az adatkezelőnek a szerződésben meghatározott feladatokkal kapcsolatos utasításai jogszerűségéért az adatkezelőt terheli felelősség, ugyanakkor az adatfeldolgozó köteles haladéktalanul jelezni az adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelő utasítása vagy annak végrehajtása jogszabályba ütközne.

Az adatkezelő kötelezettsége, hogy az érintett természetes személyeket a szerződés szerinti adatfeldolgozásról tájékoztassa, ha jogszabály előírja, hozzájárulásukat beszerezze.

IX. FEJEZET – ADATKEZELŐI ÉS ADATFELDOLGOZÓI NYILVÁNTARTÁS

Adatkezelői nyilvántartás

A Szövetség a kezelésében lévő személyes adatokkal kapcsolatos adatkezeléseiről, az adatvédelmi incidensekről és az érintett hozzáférési jogával kapcsolatos intézkedésekről jelen Szabályzat 17. melléklet szerinti nyilvántartást vezet (a továbbiakban együtt: adatkezelői nyilvántartás).

Az adatkezelői nyilvántartásban a Társaság rögzíti

a) az adatkezelő és az ügyvezető nevét és elérhetőségeit,
b) az adatkezelés célját vagy céljait,
c) személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – körét,
d) az érintettek, valamint a kezelt adatok körét,
e) profilalkotás alkalmazása esetén annak tényét,
f) nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok körét,
g) az adatkezelési műveletek – ideértve az adattovábbítást is – jogalapjait,
h) ha az ismert, a kezelt személyes adatok törlésének időpontját,
i) az Infotv. szerint végrehajtott műszaki és szervezési biztonsági intézkedések általános leírását,
j) a Társaság által kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és a kezelésükre tett intézkedéseket,
k) az érintett hozzáférési jogának érvényesítését e törvény szerint korlátozó vagy megtagadó intézkedésének jogi és ténybeli indokait.

Adatfeldolgozói nyilvántartás

Az adatfeldolgozó nyilvántartást vezet (a továbbiakban: adatfeldolgozói nyilvántartás) a Társaság megbízásából vagy rendelkezése szerint végzett adatkezelésekről. Továbbá a Társaság adatfeldolgozói nyivántartást vezet, amennyiben valamely adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján adatfeldolgozói tevékenységet folytat.

A jelen Szabályzat 18. melléklet szerinti adatfeldolgozói nyilvántartásban az adatfeldolgozó rögzíti:

a) a Társaság, az adatfeldolgozó, a további adatfeldolgozók, valamint az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőjének nevét és elérhetőségeit;
b) a Társaság megbízásából vagy rendelkezése szerint végzett adatkezelések típusait;
c) a Társaság kifejezett utasítására történő nemzetközi adattovábbítás esetén a nemzetközi adattovábbítás tényét, valamint a címzett harmadik ország vagy nemzetközi szervezet megjelölését;
d) az Infotv. előírásai szerint végrehajtott műszaki és szervezési biztonsági intézkedések általános leírását.

Az adatmegőrzés módja, határideje

Az adatkezelői és az adatfeldolgozói nyilvántartást írásban vagy elektronikus úton rögzített formában kell vezetni és azt – kérésére – a Hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

Az adatkezelői és az adatfeldolgozói nyilvántartásban rögzített adatokat a kezelt adat törlését követő tíz évig kell megőrizni.

X. FEJEZET – ADATVÉDELMI INCIDENSEK

Adatvédelmi incidens fogalma

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. (Rendelet 4. cikk 12.)

Adatvédelmi incidensek kezelése, orvoslása

Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása, betartatása a Szövetség ügyvezető igazgatójának feladata.

Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és hozzáférési kísérleteket, és ezeket folyamatosan elemezni kell.

Amennyiben a Szövetség ellenőrzésre jogosult munkavállalói a feladataik ellátása során adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesíteniük kell az ügyvezető igazgatót.

A Szövetség munkavállalói haladéktalanul kötelesek jelenteni az ügyvezető igazgatónak, vagy a munkáltatói jogok gyakorlójának, ha adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló eseményt észlelnek.

Amennyiben a Szövetség által igénybe vett adatfeldolgozó az adatfeldolgozó tevékenységével összefüggésben felmerült vagy egyéb adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló eseményt észlel, haladéktalanul köteles értesíteni a Szövetség ügyvezető igazgatóját.

Adatvédelmi incidens bejelenthető a központi e-mail címen, telefonszámon, amelyen a munkavállalók, szerződő partnerek, érintettek jelenteni tudják az alapul szolgáló eseményeket, biztonsági gyengeségeket.

Adatvédelmi incidens bejelentése esetén az ügyvezető igazgató – az informatikai, pénzügyi és működési vezető bevonásával – haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést a jelen Szabályzat 19. melléklet szerinti adatvédelmi incidenskezelési szabályzat alapján, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó.  Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:

   • az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
   • az incidens leírását, körülményeit, hatásait,
   • az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,
   • a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,
   • az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,
   • a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén jelen Szabályzat 19. melléklete szerinti adatvédelmi incidens kivizsgálási lap segítségével az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását

Az ügyvezető igazgató az adatvédelmi incidenst haladéktalanul, de legfeljebb az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követő hetvenkét órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (a továbbiakban: Hatóság) a Hatóság által e célra biztosított elektronikus felületen.

Az adatvédelmi incidenst nem kell bejelenteni, ha valószínűsíthető, hogy az nem jár kockázattal az érintettek jogainak érvényesülésére.

A bejelentési kötelezettség keretei között az ügyvezető igazgató

   • ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek körét és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok körét és hozzávetőleges mennyiségét,
   • tájékoztatást nyújt az ügyvezető nevéről és elérhetőségi adatairól,
   • ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, és
   • ismerteti az adatvédelmi incidens kezelésére tett vagy tervezett – az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények mérséklését célzó és egyéb – intézkedéseket.

Ha a 23.11. pontban foglalt valamely információ a bejelentés időpontjában nem áll az ügyvezető rendelkezésére, azzal az ügyvezető a bejelentést annak benyújtását követően utólag – az információ rendelkezésre állásáról való tudomásszerzését követően haladéktalanul – kiegészíti.

Ha az adatvédelmi incidens során olyan adat érintett, amelyet valamely más EGT-állam adatkezelője továbbított az Szövetség részére, vagy amelyet a Szövetség más EGT-állam adatkezelője részére továbbított, a 23.11. pontban meghatározott információkat az adatkezelő ezen EGT-állam adatkezelőjével haladéktalanul közli.

Adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni jelen Szabályzat 19. melléklete szerinti tartalommal.

Az nyilvántartásban az adatvédelmi incidensre vonatkozó adatokat a kezelt adat törlését követő tíz évig kell megőrizni.

XI. FEJEZET – AZ ÉRINTETT SZEMÉLYEK JOGAI

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (Rendelet 13-14. cikk).

Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:

a) az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek érvényesítés) alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.

A fentiekben rögzített információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:

a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
c) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jogról, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
f) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról és arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

Az előző pontokban leírtak nem alkalmazandóak, amennyiben és amilyen mértékben az érintett már igazolhatóan rendelkezik az információkkal (Rendelet 13. cikk).

Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatok nem az érintettől származnak:

   • az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
   • az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
   • a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
   • az érintett személyes adatok kategóriái;
   • a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
   • adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.

Az előző pontban említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat:

   • a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
   • ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek) alapul, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
   • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;
   • a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
   • valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
   • a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e; és
   • a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logika és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelő a fentiek szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:

   • a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
   • ha a személyes adatok az érintettel való kapcsolattartás céljából kerülnek felhasználásra, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
   • ha várhatóan más címzettel is közlésre kerülnek az adatok, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.

Ha a Szövetség a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

Az előző pontokban leírtakat nem kell alkalmazni, amennyiben és amilyen mértékben:

   • az érintett már rendelkezik az információkkal;
   • a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben a Szövetségnak megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;
   • az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja a Szövetségre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy
   • a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia (Rendelet 14. cikk)

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy azadatkezlőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

A Szövetség az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.

Az érintett által kért további másolatokért a Szövetség az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait (Rendelet 15. cikk).

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését (Rendelet 16. cikk).

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérelme alapján kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott alábbi indokok valamelyike fennáll (Rendelet 17. cikk):

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Szövetség gyűjtötte vagy más módon kezelte;

az érintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

a személyes adatokat a Szövetség jogellenesen kezelte;

a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha a Szövetség nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi pont értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, adatfeldogozókat, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az előző két pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog érvényesülése valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (Rendelet 17. cikk).

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a jelen Szabályzat 2. számú mellékletében található kérelem minta segítségével, vagy azonos tartalmú kérelem útján a kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a Rendeletben meghatározott alábbi feltételek teljesülnek (Rendelet 18. cikk):

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés az előző pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet – akinek a kérésére korlátozta az adatkezelést – az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja (Rendelet 18. cikk).

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről (Rendelet 19. cikk).

Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (Rendelet 20. cikk).

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat a Szövetség egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog előző pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait (Rendelet 20. cikk).

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség (Rendelet 21. cikk).

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség (Rendelet 21. cikk).

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené (Rendelet 22. cikk).

Az előző pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

az érintett és a Szövetség Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

meghozatalát a Szövetségre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

A Szövetség köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy a Szövetség részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

Az automatizált döntéshozatal útján meghozott döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor (Rendelet 22. cikk).

Az érintett adatvédelmi incidensről történő tájékoztatása

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Szövetség indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről jelen Szabályzat 18. számú melléklete szerinti Adatvédelmi Incidenskezelési Szabályzatban foglalt tájékoztatóval (Rendelet 34. cikk).

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.

Az érintettet nem kell az előző pontokban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a Szövetség megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazta, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

a Szövetség az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk).

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni (Rendelet 77. cikk).

A Szövetség adatkezelése vonatkozásában az illetékes felügyeleti hatóság:

   • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
   • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
   • Telefon: +36 (1) 391-1400
   • Fax: +36 (1) 391-1410
   • www: http://www.naih.hu
   • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Felügyeleti hatóság döntésével szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről (Rendelet 78. cikk).

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait (Rendelet 79. cikk).

A Szövetséggel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást a Szövetség esetében Magyarországon lehet megindítani, az adatfeldolgozó esetén a tevékenységi helye szerinti tagállamnak a bírósága előtt kell megindítani.

XII. FEJEZET – AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

Adatvédelmi tisztviselő kijelölésére vonatkozó kötelezettség hiánya

A Szövetségnél nem kerül sor adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

XIII. FEJEZET – AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

Kérelmek előterjesztésének helye:

név: Magyar Növényvédelmi Szövetség
székhely: 1043 Budapest, Csányi László u. 34. I. em.
e-mail: nsz.egyesulet@hucpa.hu

Adatvédelmi felelősök és elérhetőségeik

Az I. 4. pontban leírtak szerint.

Kérelmekkel kapcsolatos ügyintézés

A Szövetség indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 25 (husznöt) napon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 (husznöt) napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Szövetség a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja.  Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

5.000,-Ft összegű díjat számíthat fel, vagy

megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha a Szövetségnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

XIV. FEJEZET – ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Szabályzat megismertetése

E Szabályzat rendelkezéseit meg kell ismertetni a Szövetség valamennyi tagjával és valamennyi munkavállalójával (foglalkoztatottjával).

 

Budapest, 2021. június (hó) 7. (nap)

 

A teljes adatvédelmi szabályzat letölthető itt.

Adatvédelmi irányelvek és mellékletei letölthetők.