A növényvédelemre vonatkozó hazai jogszabályok

A jogszabályok aktuális szövege a Nemzeti Jogszabálytár oldalon megtekinthető, de csak a Magyar Közlönyben közzétett tartalom tekinthető jogérvényesítő hatályúnak.

Törvények

2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

2016. évi CL. Törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2000. évi LXXXIV. Törvény a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról

Kormányrendeletek

383/2016 (XII.2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről

220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek gyűjteményei kiadásának rendjéről (Növényvédelmi Módszertani Gyűjtemény)‏

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről

Minisztériumi rendeletek

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról

43/2010. (IV.23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről

8/2007. FVM rendelet az egyes növényvédő szerek forgalmazásával, illetve felhasználásával kapcsolatban külföldön szerzett szakmai gyakorlaton alapuló képesítés elismerésének részletes szabályairól

103/2003. FVM rendelet a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről

44/2005. FVM-GKM-KvVM együttes rendelet a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről

66/2010. (V. 12.) FVM rendelet a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet az Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól

Tanulmányok

A tervezett növényvédőszerhatóanyag-kivonások hatása a magyarországi mezőgazdasági termelésre

A Növényvédőszer-gyártók és Importőrök Szövetsége Egyesület megbízásából a Kleffmann Group mezőgazdasági piackutató cég vezetésével, neves gyombiológus, növénykórtani és rovartani szakértők közreműködésével hatástanulmány készült, amely a tervezett növényvédőszerhatóanyag-kivonásoknak a magyarországi mezőgazdasági termelésben várható hatását vizsgálja három növényfaj esetében: őszi búzában, napraforgóban és kukoricában.(El kellene kérni legalább a kivonatos verzióját Gábortól, de a linkelt cikk is nagyon informatív.)

 

Zentai Andrea: Növényvédőszer-maradékok és más szennyezőanyagok élelmiszer-fogyasztásból származó akut expozíciójának probabilisztikus modellezése (PhD értekezés)

A Magyarország teljes lakosságát érő növényvédőszer-maradék bevitel kockázatbecslése eddig nem történt meg, bár ehhez használható adatok rendelkezésre állnak. A munka jelentőségét a fenti kutatásban említett fogyasztói aggály is indokolja. Munkámmal ezért ezt a hiányos területet próbálom lefedni a nemzetközi szakirodalomban közreadott új becslési eljárások továbbfejlesztésével illetve a hazai körülményekre adaptálásával.

 

Cimino, Andria M.; Boyles, Abee L.; Thayer, Kristina A.: Effects of Neonicotinoid Pesticide Exposure on Human Health: A Systematic Review. Forrás: Environmental Health Perspectives. Feb2017, Vol. 125 Issue 2, p155-162.

Számos tanulmány kimutatta a neonikotinoidok kimutatható szintjét a környezetben, az újszülöttek káros mellékhatásait számos fajban, köztük az emlősökben, és olyan utakat, amelyeken keresztül az emberi neonikus expozíció előfordulhat, mégis keveset tudunk a neonkitesztés emberi egészségre gyakorolt hatásairól.

Referátum: Numerous studies have identified detectable levels of neonicotinoids (neonics) in the environment, adverse effects of neonics in many species, including mammals, and pathways through which human exposure to neonics could occur, yet little is known about the human health effects of neonic exposure. OBJECTIVE: In this systematic review, we sought to identify human population studies on the health effects of neonics. CONCLUSIONS: The studies conducted to date were limited in number with suggestive but methodologically weak findings related to chronic exposure. Given the wide-scale use of neonics, more studies are needed to fully understand their effects on human health.

Források

Nemzeti Növényvédelmi Cselekvési Terv
A Növényvédelmi Bizottság kidolgozta a peszticidek fenntartható használatáról szóló 128/2009 Európai Parlamenti és Tanácsi irányelv által a Tagállamoknak kötelezettségként előírt Nemzeti Növényvédelmi Cselekvési Tervet, melynek azóta már az angol fordítása is elérhető.

 

Növényvédelmi Módszertani Gyűjtemény
Növényvédelmi Módszertani Gyűjtemény egységes rendszerbe foglalja a növényvédő szerek engedélyezésével kapcsolatos kötelező előírásokat, valamint az ajánlott szakmai irányelveket. A gyűjtemény a gyártók és a környezet szempontjából lényeges és hasznos újításokat is tartalmaz. A gyűjtemény egyszerűsíti és átláthatóbbá teszi az a növényvédő szer engedélyezést a jól körülhatárolt és pontos szabályok pedig a környezet védelmét és környezet-egészségügyi szempontokat is szolgálják.

 

Tájékoztatás a vegyianyag-politika és a kémiai biztonság emberi egészséggel és mezőgazdasággal kapcsolatos aktuális kérdéseiről Magyarországon (Szalkai Gábor tájékoztatója)
Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának jegyzőkönyve (2016. május 30.)

Hírek